Rotareista on moneksi

Palvelu itsekkyyden edelle

Rotary toimii palvelun kautta - samoin jokainen rotari.

Klubipalvelun tavoitteena on saada klubin toiminta menestykselliseksi ja vahvistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta. 

Ammattipalvelun tavoitteena on Singa­poren julistuksen hengessä pyrkiä nou­dattamaan korkeaa ammatillista moraalia ja etiikkaa sekä jakamaan ammatillista osaamistaan Rotaryn ja ympäröivän yh­teiskunnan hyväksi.

Yhteiskuntapalvelu suuntautuu toteut­tamaan projekteja ja hankkeita paikalli­sessa ympäristössään tavoitteena lähim­mäisten elämänlaadun ja viihtyvyyden parantaminen sekä osallistuminen lähi­ympäristön muihin humanitaarisiin ja yh­teiskunnallisiin hankkeisiin.

Kansainvälisen palvelun tavoitteena on toteuttaa humanitaarista ja sivistyksel­listä toimintaa maailmanlaajuisesti sekä edistää kansojen välistä yhteisymmärrys­tä ja rauhaa.

Uudet sukupolvet -palvelu korostaa panosta­mista nuorisoon ja nuoriin aikuisiin tar­joamalla heille mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan.

Paikalliset palveluprojektit

Olemme olleet yli kahdenkymmenen vuoden ajan mukana järjestämässä sotainvalidi-keräystä.

Palvelutoimintamme kotipaikkakunnalla on uudistumassa. Tulemme toimimaan monien tahojen kanssa mielellämme yhteistyössä.

 

Neljän kysymyksen koe

Käytännön toimintaa ohjaavat Rotaryn eettiset peri­aatteet, joista Neljän kysymyksen koe on keskeinen. 

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymäl­lä itseltäsi 

  1. Onko tämä TOTTA?
  2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan?
  3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA?
  4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?